Å-restaurering

Ekologgruppen har stor erfarenhet av restaurering av vattendrag. Beroende på syfte och behov kan vattendragsrestaurering delas upp i olika huvudkategorier, vilka ofta kombineras. Vi arbetar med hela kedjan från behovsanalys, planering, markägar- och myndighetskontakter, konsekvensanalys, projektering samt arbetsledning under genomförandet.  Juridiska aspekter på planerade åtgärder bedöms, och om tillståndsansökan krävs hanterar vi denna också.


Återmeandring

Många vattendrag har historiskt blivit rätade för att omgivning ska kunna utnyttjas mer effektivt. I rätade vattendrag har mycket av den naturliga variationen, som är viktig för ett levande vattendrag, försvunnit.  Med högre vattenhastighet ökar erosionen och ett kontinuerligt underhållsbehov blir nödvändigt. Ofta är vattendragen även sänkta vilket ger onaturlig hydrologiska förhållanden i närområdet.

 

Ekologgruppen arbetar med att göra bedömningar angående förutsättningar för att återskapa mer naturliga förhållanden med återmeandring. Konsekvenserna för närliggande mark, bebyggelse, infrastruktur eller andra anläggningar utreds, liksom vilka biologiska vinster som kan förväntas.

 

 

vattenrestaurering1

 

  


  

Tvåstegsdiken och avfasning av dikeskanter

Kulverterade (rörlagda) vattendrag, eller vanliga jorbruksdike med branta slänter, kan restaureras på olika sätt. Tvåstegsdiken och avfasning av dikeskanter är vattenvårdsåtgärder som ger förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.  För båda åtgärderna gäller att de minskar erosionen i dikets kanter, genom att sättningar och ras förhindras, vilket minskar rensningsbehovet. De grunda terrasserna/kanterna kan dessutom gynna sedimentation, vilket leder till minskad transport av fosfor och suspenderat material. Flora och fauna får ett större utrymme. I tätortsnära områden fås dessuton en möjlighet till utnyttja den avfasade ytan till rekreation.

 

Ekologgruppen bedömer möjligheter att ta bort kulvertar och skapa öppna vattendrag. Förslag ges på åtgärder som lämpar sig för att få ett väl fungerande vattendrag, såväl hydrologiskt som biologiskt. Vi arbetar med utformning och projektering av tvåstegsdiken och avfasning av dikeskanter.

tvåstegsdiken

Nyanlagt tvåstegsdike               Samma dike efter utplacering av       

sten och grus och påsläpp av vatten.

 

tvåstegsdike-akvarelltvåstegsdike-skiss

 


 

Biotopvård/ bottenrestaurering

På många ställen har bottnar i vattendrag rensats. Viktiga strukturelement som block och stenar, samt död ved har tagits bort. Bottnarna har blivit enformiga och livsrummet för växter, fisk och andra vattenorganismer har blivit mindre.

 

Ekologgruppen gör bedömningar om hur de naturliga förhållandena har varit på platsen och om de går att återskapa. I vissa fall är det inte möjligt att återbilda naturliga förhållanden. Då kan förslag på andra sätt som förbättrar miljön för vattenlevande organismer utarbetas. Vi genomför även trädplanteringar, från planering till planterng, såväl som enskild åtgärd som i samband med annan restaurering.

 

 

vattenrestaurering2

 


 

Vandringshinder

I många vattendrag finns ett stort antal, vandringshinder av olika svårighetsgrad. Dessa hindrar passage för olika fiskarter. Vandringshindren kan bland annat åtgärdas genom att bygga omlöp.

 

Ekologgruppen gör bedömningar av vandringshinder, ger förslag på lämpliga åtgärder, och administrerar anläggningarna.

 

 

vattenrestaurering3

 

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.