GIS-analys

Med GIS  (Geografiskt InformationsSystem)  systematiseras, lagras, analyseras och presenteras geografiska data. Ekologgruppen genomför internt, eller på beställning, olika utvecklingsprojekt. Det kan handla om dataapplikationer i form av t ex specialutformade databaser eller kartinformationssystem.


Kartering av riskområden för fosforläckage

Risken för läckage av fosfor kan identifieras genom modellering av topografi och bedömning av andra landskapsfaktorer som t.ex. jordart, närhet till ytvatten m.m.

 

Ekologgruppen har utvecklats en metod för detta, som prövats bl.a. i Hallands län, där den används för riktat åtgärdsarbete.

 

En fosforriskartering levereras som kartskikt i valfritt format och kan användas som ett GIS-skikt för planering av åtgärdsarbete inom avrinnings­områden. Vi kan även erbjuda oss att bistå med tolkning av resultaten och ge förslag till åtgärdsplaner inom utvalda områden. 

 

 

fosforrrisk

 


Naturvårdsplan på nätet

Ekologgruppen har tagit fram ett GIS-material till Svedala kommun där information om kommunens naturområden och dess värden enklet ges på klickbara kartor. Materialet ingår som en del i kommunens reviderade naturvårdsplan. Systemet är utvecklat i programvaran MapInfo.

 

I systemet finns inbyggt:

 

- databasfunktioner

- länkar till extern information

- system för sökning på fastighet

- fastighetskarta eller flygbilder som bakgrund

karta_svedala

 

 

 

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.