Miljöarbete

Ekologgruppens miljöplan är uppbyggd efter "Miljöledningssystem - Krav och vägledning ISO 14001:2015. Miljöledningssystemet  uppdateras kontinuerligt och genomgår årlig revision.


Miljöpolicy

  • Verksamhetens negativa påverkan på miljön och människors hälsa skall begränsas så långt det är rimligt med hänsyn till teknik och ekonomi.
  • Uppdragen som utförs skall vara till gagn för miljön eller "neutrala" från miljösynpunkt.

Uppdragsverksamheten inriktas på arbete där integritet och uttryck för egna synpunkter kan behållas. Samtidigt eftersträvas att miljöbelastningen för uppdragen inte överstiger miljönyttan och att de ekonomiska resurserna används där de gör bäst nytta för samhälle och miljö.

 

Miljöpolicyn innebär att:

- bedriva ett aktivt miljöarbete med kontinuerliga förbättringar

- följa gällande lagar och regler

- minska energianvändning och varuförbrukning

- prioritera återanvändning före återvinning

- främja återvinning före deponering

- förebygga förorening och minska avfallsmängder

- värna om att personalen har goda miljökunskaper

- verka för att underleverantörer och samarbetspartners bedriver sina verksamheter med goda miljöambitioner

 

 

 

 

Svalört. © Johan Hammar

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.