Ackrediteringen för ekologgruppen har upphört

All verksamhet som är knuten till undersökningar av vatten, inklusive invente­ringar av vattenväxter,

vattenlevande evertebrater och fisk är ackrediterat av Swedac (ackreditering 1279).

Den ackrediterade verksamheten drivs nu av Ekologigruppen

ackrediteringsmärke 1279 färg-liten


Ackrediteringen omfattar:

- kemiska analyser

- vattenprovtagning

- sedimentprovtagning

- provtagning av näckmossa för metallanalys

- vattenföringsmätningar

- beräkning av ämnestransporter

- provtagning av plankton och påväxtorganismer

- bottenfaunaundersökningar

- elfiskeundersökningar

- makrofytinventeringar (vattenväxter)

- indexberäkning, ekologisk status

 

Ackrediterade metoder - länk till Swedac

 

I kvalitetsarbetet ingår bland annat deltagande i provningsjämförelser, fortlöpande kontroller med dubbelprover och referensmaterial och omfattande rutiner för service och underhåll.

Is på västra Ringsjön. © Johan Hammar

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.