Övriga utredningar


Vad händer med livsmiljön i vattnet vid ett punktutsläpp?

Ekologgruppen gör utredningar gällande påverkan av utsläpp till ytvatten. Det kan gälla föroreningar som kommer från till exempel kommunala eller industriella reningsverk, deponier eller andra verksamheter.

 

Utredningarna sker ofta i samband med tillståndsprövningar. Undersökningarna kan behandla till exempel vattenkemi och biologi i nedströms liggande vattenmiljöer. Resultaten sätts sedan i relation till lokala, naturliga förhållanden (tillstånd uppströms verksamheten), gränsvärden i ytvatten, vattenförekomstens statusklassning och eventuella utsläppsvillkor.

 

Vid behov kan vi ge stöd i utformning av lämpliga och kostnadseffektiva kontrollprogram och hjälpa till med fullständiga miljökonsekvensbeskrivningar, MKB.

 


övriga miljöutredn-skum

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.