Naturinventeringar

Ekologgruppen har stor erfarenhet av olika typer av naturinventeringar både vad gäller enskilda artgrupper och olika miljöer. Vi har bl a arbetat med naturvärdesbedömningar i olika MKB, genomfört detaljerade inventeringar av stora områden och specialinventeringar av olika arter. 

 


Naturvärdesbedömning

Ekologgruppen genomför regelbundet bedömningar av naturvärden i samband med miljökonsekvensbeskrivningar. Det kan vara i samband med upprättande av reservat eller inför exploatering, som tex inventering av hotade groddjur på ett område där nybyggnation planeras.

Bokskog i dimma © Johan Hammar

Biotopkartering

På uppdrag av Länsstyrelsen har vi utfört biotopkartering i en rad olika vattendrag. Karteringen syftar till att kartlägga miljön i och runt ett vattendrag och innefattar både den fysiska miljön och de arter som finns i anslutning till vattendraget.

Anlagd våtmark vid Löddeköpinge. © Johan Hammar

Åtgärdsplaner för enskilda arter

Ekologgruppen har arbetat fram åtgärdsplaner för enskilda arter, t ex strandpadda. Vi arbetar också aktivt med förslagen i åtgärdsplaner för att rädda kvar hotade arter i odlingslandskapet.

 

Spelande strandpadda. © Johan Hammar 

Skötselplaner 

Ekologgruppen har arbetat fram skötselplaner för naturreservat och andra naturområden. Vi arbetar även med skötselplaner för våtmarker.

 

Ålabodarna. © Johan Hammar 

Växter 

Vi utför inventeringar av växter både på land och i vatten och har genom åren utfört en mängd inventeringar i olika miljöer, både på regional och lokal nivå. Även enskilda arter eller artgrupper har inventerats.

Klockgentiana. © Johan Hammar

Fåglar 

Vi utför fågelinventeringar av såväl häckande som rastande fåglar både i jordbrukslandskapet och i bebyggda områden. Olika typer av områden och miljöer har inventerats t ex våtmarker, ängar och skogar. Vi inventerar även enskilda arter eller artgrupper.

 

Rödbena. © Johan Hammar

Trollsländor

Vi utför inventeringar av såväl de vattenlevande larverna som de vuxna flygande individerna. Våra experter har varit med om och hittat helt nya arter för Sverige.

Allmän kustflickslända med byte. © Johan Hammar

Groddjur 

Vi har stor erfarenhet av groddjursinventeringar och utför inventeringar av grodor, paddor och salamandrar både på lokal- och regional nivå. Det kan gälla en allmän inventering av groddjursfaunan eller inriktat på enskilda arter. Vi har arbetat med åtgärdsprogrammet för gölgroda och strandpadda och är dessutom involverade i att försöka rädda den grönfläckiga paddan.

 

Mindre vattensalamander. © Johan Hammar 

Fisk 

Ekologgruppen utför inventeringar av fiskfaunan i såväl vattendrag som sjöar. I rinnande vatten utförs undersökningen i form av elfiske medan standardiserat nätfiske används i sjöar. Vi är ackrediterade sedan 2007.

Öring. © Johan Hammar

Bottenfauna 

Ekologgruppen utför bottenfaunaundersökningar inom recipientkontroll, kalkningsuppföljning eller som faunistiska inventeringar. Vi har arbetat med bottenfaunaundersökningar sedan starten 1981 och har även utvecklat en databas som numera används av länsstyrelserna i Skåne och Halland. Med en bottenfaunaundersökning kan man på ett effektivt sätt utläsa olika förorenande ämnens påverkan på det biologiska livet. Läs mer om bottenfauna här.

Larv av nattslända med hus av vattenpest. © Johan Hammar

Musslor

Vi utför inventeringar av stormusslor i både vattendrag och i sjöar. Vi har arbetat med både enskilda arter, hela miljöer och biotopförbättrande åtgärder. Särskilda projekt har gällt de hotade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla.

Flodpärlmussla. © Håkan Björklund

Övriga artgrupper 

Ekologgruppen har genom ett väl utvecklat samarbete med olika specialister möjlighet att erbjuda även andra typer av inventeringar. Exempel på olika sådana organismgrupper är skalbaggar, mossor, svamp, mollusker, växt- och djurplankton.

Mindre snabelsvärmare. © Johan Hammar

 

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.