Personal

Ekologgruppen har engagerade medarbetare. Du hittar kontaktuppgifter till var och en nedan.

Du kan även nå oss via vår växel 0418 - 767 50.

 


Tette Alström

 

Tette Alström (f 62) är naturgeograf från Lunds universitet i botten, med vattenerosion från jordbruksmark som specialkompetens. Tette har arbetat i Ekologgruppen sedan 1991. Hennes specialistområde är och kartering av riskområden för fosfor och åtgärder mot läckage.  Hon arbetar även med vattenvårdsplanering, åtgärdsplaner, vattenvårdande åtgärder i jordbrukslandskapet, våtmarksprojektering och projektledning.

 

Direktnr: 0418 - 767 64

 

E-post: tette.alstrom@ekologgruppen.com

_dsc3497


Ea Baden

 

Ea Baden (f 82) är universitetsutbildad miljövetare och humanekolog. Ea utreder förutsättningar för årestaurering, anläggning av s k tvåstegsdiken mm. Ea arbetar också med utredning av potentiella våtmarkslägen i jordbrukslandskapet, samt är ansvarig för företagets miljökvalitetsarbete.

 

 

Direktnr: 0418 - 767 55

 

E-post: ea.baden@ekologgruppen.com

Image0001

 


Birgitta Bengtsson

 

Birgitta Bengtsson (f 61), är universitetsutbildad biolog och har sedan 1989 varit anställd i  Ekologgruppen.  Birgitta arbetar huvudsakligen med recipientkontroll av sjöar och vattendrag omfattande bl a provtagning, analyser, bottenfaunaundersökningar, elfiskeundersökningar samt utvärdering och rapportskrivning. Birgitta arbetar även med biotopkarteringar, produktion av informationsmaterial och våtmarksplanering.

 

Direktnr: 0418 - 767 52

 

E-post: birgitta.bengtsson@ekologgruppen.com

_dsc3400


Håkan Björklund

 

Håkan Björklund (f 57) är limnolog utbildad vid Lunds universitet och har arbetat på Ekologgruppen sedan 1998. Håkan är inriktad på vatten och arbetar främst med planering och projektering av våtmarker och vattendragsrestaurering, men även med recipientkontroll i olika sammanhang. Håkans specialområde är fisk och fiskevård samt stormusslor i sötvatten.

 

Direktnr: 0418 - 767 59

 

E-post: hakan.bjorklund@ekologgruppen.com

_dsc3412


Torbjörn Davidsson

 

Torbjörn Davidsson (f 61) kommer från limnologiska institutionen vid Lunds universitet där han har doktorerat på kväveomsättningen i våtmarker. Torbjörn har arbetat i Ekologgruppen sedan 2000 och arbetar förutom med med planering av vattenåtgärder och projektering av nya våtmarker också med uppföljning av anlagda våtmarker, recipientkontroll i sjöar och vattendrag, limniska utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar. 

 

Direktnr: 0418 - 767 56

 

E-post: torbjorn.davidsson@ekologgruppen.com

_dsc3483


Filip Hvitlock

 

Filip Hvitlock (f 83) är utbildad biolog med akvatisk inriktning vid Lunds Universitet. Han anställdes på Ekologgruppen 2015 och har tidigare arbetat som operativ oceanograf på SMHI, projektledare för EU-Life BUCEFALOS på Region Skåne samt marinbiolog på Trelleborgs kommun. Filip arbetar med diverse utredningar, fiskevårdsåtgärder, våtmarksplanering och våtmarksprojektering.

 

Direktnr: 0418 - 767 51

 

E-post: filip.hvitlock@ekologgruppen.com

filip20150918


Cecilia Holmström

 

Cecilia Holmström (f 58) är utbildad biolog från Lunds universitet och är en av delägarna som varit med sedan starten 1981. Cecilia arbetar huvudsakligen med projektledning, naturinventeringar, vattenkontroll, bottenfaunaundersökningar och samt sköter företagets ekonomi och administration. Cecilias specialområde är bottenfauna i sjöar och vattendrag. 

 

 

Direktnr: 0418 - 767 53

 

E-post: cecilia.holmstrom@ekologgruppen.com

_dsc3481


Karl Holmström

 

Karl Holmström (f 57) är biolog från Lunds universitet och är en av delägarna som varit med sedan starten 1981. Kalle arbetar främst med projektledning, miljökonsekvensbeskrivningar, uppföljning av miljöpåverkan på land- och i vattenmiljöer, vattenvårdsplanering, planering- och projektering av våtmarker, recipientkontroll, databashantering och olika typer av naturvårdsinventeringar.

 

Direktnr: 0418 - 767 60

 

E-post: karl.holmstrom@ekologgruppen.com

_dsc3504

 


Maja Holmström

 

 

Maja Holmström (f 85) är internt utbildad och jobbar främst med sortering av bottenfaunaprover.

 

 

Mobil: 0733 - 20 40 85

 

E-post: maja.holmstrom@ekologgruppen.com

 

maja_5214


Johan Krook

 

Johan Krook (f 57) är biolog från Lunds universitet och är en av delägarna som varit med sedan starten 1981. Arbetar bl a med projektledning, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenvårdsplanering, planering- och projektering av våtmarker, recipientkontroll och naturinventeringar och produktion av informationsmaterial.

 

Direktnr: 0418 - 767 54

 

E-post: johan.krook@ekologgruppen.com

_dsc3468

 

Rebecka Nilsson

 

Rebecka Nilsson (f 89) är naturgeograf och miljövetare från Lunds universitet och har varit anställd

hos Ekologgruppen sedan 2015. Rebecka arbetar med planering och projektering av våtmarker, vattenvårdsplanering, samt andra utredningar som tex. ekosystemtjänster.

 

Direktnr: 0418 - 767 68

 

E-post: rebecka.nilsson@ekologgruppen.com

rebecka


Jan Pröjts

 

Jan Pröjts (f 63) är biolog utbildad vid Lunds universitet och har arbetat i Ekologgruppen sedan 1989. Janne arbetar bl a med recipientkontrollprogram för sjöar och vattendrag,  bottenfaunaundersökningar,  biotopkarteringar, grodinventeringar samt praktiska åtgärder för groddjur. Jannes specialområde är bottenfauna, groddjur och trollsländor. 

 

 

Direktnr: 0418 - 767 62

 

E-post: jan.projts@ekologgruppen.com

_dsc3455


Nina Svenbro

Nina Svenbro (f 87) är civilingenjör inom ekosystemteknik med vattenresurshantering som specialisering. Hon anställdes på Ekologgruppen 2016. Nina arbetar med planering och projektering av våtmarker, modelleringar samt med hydrologiska utredningar kopplade till flöden och dagvatten.

Direktnr: 0418 - 767 57

E-post: nina.svenbro@ekologgruppen.com

nina20150918_9434 kopiera


Siri Wahlström

 

Siri Wahlström (f 88) är civilingenjör inom ekosystemteknik med vattenresurshantering som specialisering. Hon har tidigare arbetat på Jordbruksverkets vattenenhet i Alnarp, med fokus på vattenfrågor i landskapet, såväl tekniska som juridiska. Siri anställdes på Ekologgruppen 2015. Hon jobbar med hydrauliska beräkningar, modelleringar och vattenrättsliga frågor kring markavvattning och vattenverksamhet, samt deltar i utredningar kring tvåstegsdiken och andra projekteringar.

 

Direktnr: 0418 - 767 61

 

E-post: siri.wahlstrom@ekologgruppen.com

siri20150918_9433 kopiera


Bengt Wedding

 

Bengt Wedding (f 61) är universitetsutbildad geolog med inriktning på isotopgeologi/geokemi. Han har arbetat på Ekologgruppen sedan 1994 och dessförinnan på Lunds kommuns VA-laboratorie. Bengt är specialist på GIS-applikationer och atbetar även med vattenprovtagning, utvärdering av uppföljningsprogram, planering och projektering av våtmarker, samt miljökonsekvensbeskrivningar. Bengt ansvarar också för  ackrediteringsarbetet inom företaget.

 

Direktnr: 0418 - 767 58

 

E-post: bengt.wedding@ekologgruppen.com

_dsc3461


 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.