Våtmarker

Ekologgruppen har en lång erfarenhet av att restaurera och återskapa våtmarker i odlingslandskapet. Vi arbetar med hela kedjan från behovsanalys och planering till markägarkontakter, projektering och genomförande. Förutom våtmarker i odlingslandskapet har vi erfarenhet av utformning och projektering av dagvattendammar och andra tätortsnära vattenmiljöer.


Planering, kartering och behovsanalys

Erfarenheterna av våtmarksarbete inom företaget är omfattande. Vi kan

bl a erbjuda:

 • översiktlig planering av våtmarker

 • kartering av historiska våtmarker

 • konfliktanalyser

Vi utför också bedömning av behov av restaurering och anläggning av våtmarker med avseende på t ex:

 • vattenrening

 • biologisk mångfald

 • rekreation


Rådgivning och bedömning av förutsättningar för åtgärder

Förutsättningar för våtmarksrestaurering och anläggning bedöms baserat på t ex:

 • tekniska förutsättningar

 • andra samhällsintressen såsom infrastruktur, naturvård, kulturmiljövård och fiske

 • ekonomiska förutsättningar (kostnader och finansieringsmöjligheter)

 • juridiska aspekter med bedömning av behov av rättslig prövning i domstol

 

Anlagd våtmark vid Revinge. © Johan Hammar

 

 

Länkar till några större våtmarksprojekt vi jobbat med

 

Kävlingeå-projektet  

Segeå-projektet

Höjeå-projektet  

 

 


Projektering och anläggning

Ekologgruppen genomför också konkret våtmarksarbete omfattande t ex:

 • projekterings- och ritningsarbeten

 • samråd med tillståndsmyndigheter

 • i vissa fall tillståndsansökan till miljödomstolen

 • ansökningar av ekonomiska bidrag

 • upprättande av anbudsunderlag för entreprenadarbete

 • entreprenadkontroll

 • entreprenadbesiktningar

 • avtalskrivning

 • planer för växtetablering och planteringar


Uppföljning av miljönytta och skötselbehov

Omfattande undersökningar och forskning har bedrivits för att att följa upp anlagda våtmarkers och dammars miljönytta. Inom detta område erbjuder vi tjänster för t ex:

 • upprättande och genomförande av kontrollprogram

 • beräkning av ämnesbudgetar

 • uppföljning av fauna och flora

 • uppföljning av anlagda och restaurerade våtmarkers funktion och skötselbehov


 

Handledningar för våtmarksarbetet

Ekologgruppen har tagit fram flera vägledningar och handledningar för såväl planering som praktisk anläggning av våtmarker.

 

våtmarker flygbild

 

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.