Vattenkontroll

Ekologgruppen har stor erfarenhet av många olika typer av provtagningar i vatten. Vi är ackrediterade av Swedac och tillämpar standardiserade metoder. Ekologgruppen har 12 verksamma provtagare inom den ackrediterade verksamheten.


Planering, administration och genomförande

Ekologgruppen utför i princip allt inom vatten- och recipientkontroll som rör vattendrag och sjöar.

 

Exempel på tjänster inom detta område är:

 • administration och genomförande av vatten- och recipientkontrollprogram
 • upprättande av kontrollprogram

 • utvärdering av kontrollprogram


Utvärdering och redovisning

Till vår hjälp vid utvärdering av vattenkemi och bottenfauna har vi databaser med ett stort antal utvärderings- och beräkningsfunktioner.

 

Redovisningar med stöd av illustrativa diagram och kartor gör att stora informationsmängder kan presenteras på ett överskådligt sätt. Vi kan också erbjuda webbaserade redovisningssystem med   t ex databaser kopplade till pekbara kartor. 

 

vattenkontroll-boj

 


   

Vattenprovtagning och vattenanalyser

Ekologgruppen utför provtagning i sjöar och vattendrag för en lång rad kemiska och fysikaliska parametrar. Här ingår t ex provtagning för bestämning av:

 • försurning

 • näringsstatus

 • ljus och grumlighetsförhållanden

 • organiskt material och syre

 • metaller

 • bakterier

 • organiska miljögifter

 • bekämpningsmedel

I recipientkontrollprogrammen samarbetar vi med olika ackrediterade laboratorieföretag, för analyser av t ex närsalter och metaller. Samarbete sker idag med Alcontrol i Malmö och ALS Scandinavia AB och SLU i Uppsala. I  Ekologgruppens laboratorium analyserar vi bla pH, alkalinitet, färg, konduktivitet och grumlighet. Läs mer om våra ackrediterade analysmetoder här.

 

   Länkar till några recipientkontrollprogram vi jobbar med

 

Råån

 Saxån

 Höjeå

 Segeå 

 Rönneå 

  Vegeå

 

vattenkontroll-is


Vattenkemibasen

Ekologgruppens vattenkemibas är ett unikt verktyg för utvärdering av resultat från t ex vattenkontrollprogram. Vid utvärdering av resultat från månadsprov erhålls direkt svar på hur pass unika resultaten är i förhållande till vald jämförperiod. Utvärderingen baseras på percentilindelning av alla inlagda data. Jämförelser kan göras med alla tidigare resultat eller så väljer man att bara jämföra med resultat från vissa år eller samma månad.

 

Databasen utvecklas i MS Access. Vår ambition är att våra kunder ska kunna ta del av databasens innehåll via Internet och pekbara kartor.

 

 

vattenkemibasen

 


Bottenfauna

Ekologgruppen har mycket stor erfarenhet av bottenfaunaundersökningar i vattendrag och sjöar. Totalt har vi genomfört cirka 3000 lokalundersökningar, flertalet i södra Sverige. Undersökningar utförs oftast som standardiserade håvprovtagningar i vattendrag eller sjölitoraler, men vi utför även provtagning av sjöbottnar (med Ekmanhuggare) och olika former av översiktligare inventeringar.

 

Avancerade utvärderingar och beräkningar gör vi med stöd av vår bottenfaunadatabas. Läs mer om bottenfauna här.

 

Provfiske

Ekologgruppen utför standardiserade kvantitativa och kvalitativa elfisken i vattendrag. Vi arbetar också med standardiserade nätfisken i sjöar.

 

 

 

Elfiske i Dalköpingeån. © Johan Hammar

 


 

Plankton och påväxt

Ekologgruppen utför kvantitativ och kvalitativ provtagning av växt- och djurplankton i sjöar.

 

I vattendrag utför vi provtagning av påväxtorganismer.

 

För taxonomisk bestämning och utvärdering av proverna samarbetar vi med mycket erfarna experter.

 


Sediment

Ekologgruppen utför provtagning och karaktärisering av sediment i sjöar och vattendrag. Vi ombesörjer analyserna och utvärderar resultatet. Analyser utförs av ackrediterat laboratorium och kan gälla till exempel metallhalter, näringsämnesförhållanden eller innehåll av organiskt och minerogent material.

 


Metaller i näckmossa

För att få ett mått på metallförekomsten i ett vattendrag som avspeglar mer än ett momentant vattenprov, utför vi provtagning av vattenmossa (näckmossa) för metallanalys. Där naturlig mossa saknas kan utplantering i mossbur göras.

 

 

planktonprovtagning

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.