MKB

Ekologgruppens har gjort en mängd miljökonsekvensbeskrivningar i många olika sammanhang, framför allt inom specialområdena, natur- och vattenvård.

Exempel är MKB i samband med tillståndsprövning av sjörestaureringar, våtmarksanläggningar, årestaureringsprojekt, grundvattenuttag, industriutsläpp med mera. Vi utför även miljökonsekvensbeskrivningar för planer och program, såsom kommunala översikts- och detaljplaner samt väg- och järnvägsplaner.


Vad menas med MKB

En MKB är en bedömning av den påverkan på människors hälsa och miljön, som kan förväntas ske i samband med exploatering. Det kan handla om enskilda anläggningar och verksamheter (till exempel vatten- och industriverksamheter), eller vara i samband med kommunernas fysiska planering (i översikts- och detaljplaner), där ramarna för utnyttjandet av mark och vatten läggs fast. Bedömningen kan också gälla väg- och järnvägsprojekt.

 


Idé

Den grundläggande idén med en MKB är att identifiera och beskriva förväntad miljöpåverkan av en plan eller en verksamhet. Denna jämförs sedan med ett eller flera ”nollalternativ”, det vill säga den sannolika utvecklingen och miljöpåverkan på platsen om planen/verksamheten inte kommer till stånd.

 


Syfte

Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöhänsyn i samband med samhällsbyggande och annan exploateringsverksamhet. En MKB är ett formellt dokument som regleras i olika lagar (Miljöbalken, MKB-förordningen, Plan- och bygglagen). Av dessa framgår när en MKB ska upprättas, vad den ska innehålla och hur processen med utarbetandet av MKB:n går till. Som grundregel gäller att en MKB måste upprättas för verksamheter och planer som bedöms ge upphov till ”betydande miljöpåverkan”.

 

 

omma2_dsc3034

 

 


   

Vad innefattas i en MKB

En viktig ledstjärna är att en MKB endast skall fokusera på information som är relevant i det enskilda fallet. Innehållet i, och omfattningen av, en MKB kan därmed variera starkt från fall till fall. Vissa grundläggande basuppgifter brukar dock oftast ingå, såsom:

  • ­En kort beskrivning av den plan eller verksamhet som bedöms
  • Nulägesbeskrivning av miljöförhållandena inom berört område och av de miljöfaktorer där en ”betydande miljöpåverkan” förutses
  • Genomgång av befintliga områdesskydd
  • Definition av nollalternativ och horisontår (det bortre år till vilket bedömningen av miljöpåverkan sträcker sig)
  • Beskrivning av förutsedda miljökonsekvenser
  • Påverkan på möjligheterna att uppnå relevanta miljökvalitets-mål, miljökvalitetsnormer, folkhälsomål eller andra målsättningar som samhället satt upp
  • Råd och rekommendationer för att undvika eller minimera negativ påverkan
  • En samlad bedömning där planförslag/aktuell verksamhet jämförs med nollalternativ
  • Förslag till framtida uppföljning av den betydande miljö-påverkan som förutses

Miljökonsekvensbeskrivningar som utarbetas för verksamheter och åtgärder som kräver tillståndsprövning, skall också bedömas av den prövande myndigheten, som ska fatta ett formellt beslut om huruvida MKB:n uppfyller lagkraven och därmed kan godkännas eller ej.

  

 

mkb2

 

 

Telefon: 0418-767 50, Fax: 0418-10310 Adress: Järnvägsgatan 19B, 26132 Landskrona. För mer kontaktinformation klicka här.

Bilderna på hemsidan är copyrightskyddade och får inte användas utan godkännande. För mer information kontakta Birgitta Bengtsson.